‘ Creativity is always linked with the happy moment when all conscious control can be forgotten.’
- Anton Ehrenzweig

‘ Kreatywność jest zawsze powiązana z tym szczęśliwym momentem, w którym cała świadoma kontrola może być zapomniana. ‘
- Anton Ehrenzweig

Poczucie samotności może być wzmocnione przez częste o nim myślenie. Czysta wizja jest zamglona, a poziom stresu wzrasta. Podczas kreatywnego działania jednak, ludzie mogą zapomnieć o wytwarzaniu i kontrolowaniu negatywnych emocji, mogą tworzyć więzi bezpośrednio i prawdziwie.
MindCraft umożliwia ludziom manualne projektowanie własnego środowiska. Można wybrać kształty, kolory przypisane konkretnym cechom i budować razem, dla siebie i dla innych. Klocki są wytworzone z powtórnie wykorzystanego plastiku. Można je dostać za darmo w punktach zlokalizowanych blisko przestrzeni publicznych. Niektóre są tak duże, że tworzenie struktury jest możliwe tylko z pomocą innych. Współpraca, która jest kluczem tej gry, powstaje naturalnie, a łączy najmocniej. Powstałe przestrzenie są płynne, zawsze się zmieniają. Co się dzieję w środku, zależy od ludzi. My przepowiadamy warsztaty, wystawy, ćwiczenia, medytację i rozrywkę, występy publiczne.
Budowanie, podczas myślenia o cechach danych kolorów, zwiększa samoświadomość i ułatwia zrozumienie innych, połączenie się i empatyzowanie z nimi. MindCraft to ciągły, niekończący się proces, który może prowadzić do uzdrowienia naszego społeczeństwa.


ENG
Feeling of loneliness can be amplified by overthinking, when judgments get cloudy and stress gets elevated. When creative, people can forget about producing and controlling negative thoughts and bond truthfully and directly.
MindCraft is a way to let people design their own environment manually from scratch. You can choose shapes, colours assigned to specific features and build together for yourselves and for others. The blocks are made from recycled plastic and are free to take in places located around the cities, next to public spaces. Some of them are so big, that building a structure is possible only with help of others. Cooperation, which is the main pillar of the game, arises naturally but bonds the most. The spaces which are being created are fluent, always changing. What happens later inside made objects is up to the people. Our predictions include workshops, exhibitions, exercising, meditating and entertainment like concerts or public events.
Building, having in mind the colours’ assigned features, increases awareness and makes it easier to understand others, connect and empathise. MindCraft is a continuous, endless process which leads to healing our society.

Back to Top